Artikel over notarissen

De notaris

Wanneer je belangrijke zaken wilt regelen en op papier vastleggen, dan moet je hiervoor naar een notaris die dit notarieel vastlegt. Dit kunnen zaken zijn als huwelijkse voorwaarden of als je een testament wilt vastleggen. Maar ook bij de aankoop van een woning, dan is het verplicht om de koop vast te leggen in notariële aktes. Alleen op deze wijze is een akte officieel geldig. Het is de Nederlandse wetgever die de notaris bevoegdheid geeft om aktes op te stellen betreffende personen- en familierecht, het onroerendezaakrecht en het rechtspersonenrecht. Daarnaast is het voor een ieder mogelijk om van overeenkomsten en documenten een notariële akte op te maken. In een eventueel geschil tussen derden is het namelijk zo, dat aan een notarieel opgestelde akte meer waarde gehecht wordt dan aan een niet-notariële akte. 

Het werk van de notaris

Een belangrijk onderdeel van het werk van de notaris is dus door zijn wettelijke bevoegdheid, een akte op te stellen. Wanneer iemand naar hem komt om een notariële akte, dan mag hij nooit zonder opgaaf van reden dit weigeren. Dit is ook een wettelijke verplichting en wordt in notaristermen ook wel het ministerieplicht genoemd. Daarnaast is een heel belangrijke functie, het adviseren. Dit betekend dat hij heel specifieke kennis dient te hebben over de wettelijke eisen omtrent huwelijkse voorwaarden, scheidingen, testamenten, hypotheekakten, oprichtingsakten en statutenwijzigingen. Hierbij moet hij volstrekt onpartijdig zijn. Ook dient hij de partijen in te lichten over eventuele te volgen rechtshandelingen, om zo te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt. Hij moet dus vormen van fraude met bijvoorbeeld hypotheekakten herkennen en melden. 

Ambtenaar 

De notaris is het enige beroep, waarin iemand zowel ambtenaar is als ondernemer. Hoewel hij wettelijke bevoegdheden betreffende de akteopstellingen heeft, ontvangt hij van overheidswege geen vergoeding. Daarnaast is hij vaak eigenaar van een eigen notariskantoor, wat hem een ondernemer maakt. Hij is ook wettelijk verplicht om commerciële belangen voor zijn kantoor te waarborgen. Zijn inkomen haalt hij uit het honorarium, wat doorberekend wordt aan de partijen die een akte bij hem opstellen. Dit honorarium was lange tijd een door de overheid vastgesteld tarief, maar zijn al sinds enkele jaren vrijgegeven, waardoor mensen meer kunnen 'shoppen'.

De opleiding

Een notaris wordt iemand niet zomaar en er gaat een lang opleidings- en praktijktraject aan vooraf. Hij moet een vierjarige universitaire opleiding notarieel recht afgesloten hebben. Daarna moet hij als kandidaat-notaris nog een driejarige postdoctorale studie volgen en tenminste zes jaar werkervaring bij een notariskantoor hebben opgedaan. Het beroep wordt beschermd en gecontroleerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), waar vrijwel alle notarissen zoals Roeda Netwerk Notarissen bij zijn aangesloten.


Delen