Personen- en familierecht

Personen- en familierecht, wat is dat eigenlijk?

Personen- en familierecht is een veelomvattende term. En er wordt ook heel veel geregeld in dit onderdeel van het burgerlijk recht. Van echtscheidingen tot adoptie, en van ondertoezichtstellingen tot (verplichte) opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ongeveer 50% van alle rechtszaken in Nederland, heeft betrekking op dit specifieke rechtsgebied. Dat is veel. In 2015 waren er alleen al 33.000 echtscheidingen.


Wanneer krijgt u met familierecht te maken?

Als u uw naam wilt laten veranderen bijvoorbeeld. Of als u een kind heeft dat onder toezicht gesteld moet worden. Dat zijn allemaal juridische procedures, waar meestal een rechter aan te pas komt. Soms kan er ook zonder tussenkomst van een rechter een beslissing genomen worden. Als u uw achternaam wilt wijzigen gaat dat via Justis. En als u van uw echtgenoot gaat scheiden, en geen minderjarige kinderen heeft, kan een ambtenaar van de burgerlijke stand dit doen. Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet daar wel een rechter over beslissen. 


Meerdere partijen 

Het komt voor dat er behalve u of uw directe familieleden, meerdere partijen betrokken zijn in de procesgang. Bij adoptie heeft de Raad voor de Kinderbescherming een centrale rol. En er is dan ook toestemming nodig van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als u of een familielid opgenomen moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis, heeft de rechter ook een verklaring van een psychiater nodig.


Internationale wet- en regelgeving

Personen- en familierecht is niet alleen in de Nederlandse wetgeving vastgelegd. Ook in Europese en andere internationale verdragen kunt u hierover aspecten terugvinden. In artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, staat bijvoorbeeld het recht op family-life omschreven. Dit artikel komt in de rechtspraak veelvuldig voor. Ook het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, is een belangrijke pijler in het personen- en familierecht. Hier staat onder andere in dat een kind het recht heeft op een naam, op privacy, maar ook dat het recht heeft op vrije tijd en spel. Bovendien tellen de rechten en belangen van een kind, zwaarder als die van een volwassene. Dit is zo geregeld, omdat kinderen een kwetsbare positie hebben; zij zijn immers afhankelijk van hun verzorgers / opvoeders. 


Advocaat

U kunt zich altijd laten bijstaan of adviseren door een advocaat, of een mediator, gespecialiseerd in familirecht bijvoorbeeld. Soms bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Die is vaak specialist op een of meerdere rechtsgebieden, en kan u goed vertellen wat u het beste kunt doen in uw situatie. Het juridisch loket kan uw vragen soms ook beantwoorden.


Delen